บริการส่งเสริมสุขภาพ และ ป้องกันโครคืออะไร

 

เครือข่ายของหน่วยร่วมให้บริการด้านสุขภาพ
ภายใต้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

 

โครงการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค
การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของการสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตยืนยาวขึ้น ช่วยลดภาระรายจ่ายด้านสุขภาพของประเทศ

 

 

นโยบายของเรา
งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ผ่านมา สปสช.ได้ดำเนินการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง สสส. สช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อบูรณาการดำเนินงาน กำหนดสิทธิประโยชน์ส่งเสริมป้องกันที่เป็นมาตรฐานมีประสิทธิผลตรงกลุ่มเป้าหมายจริงตามหลักวิชาการ พร้อมทั้งปรับปรุงสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งลดอัตราการเจ็บป่วยและยกระดับสุขภาพของคนไทยตามนโยบายของรัฐบาล

 

 

การบริการด้านสุขภาพ

 

สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ สปสช. ดำเนินการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจัดให้คนไทยทุกกลุ่มวัยได้เข้าถึงบริการ เพื่อการเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ทุกคน ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม
 • ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่                         
 • ตรวจสุขภาพช่องปาก
 • คัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคMetabolic/เสี่ยง
 • บริการวางแผนครอบครัว: รับยาคุมกำเนิดชนิดเม็ด
 • บริการวางแผนครอบครัว: รับยาคุมกำเนิดชนิดฉีด
 • บริการวางแผนครอบครัว: รับยาคุมกำเนิดชนิดฝัง
 • บริการวางแผนครอบครัว: รับยาคุมกำเนิดชนิดห่วง
 • บริการวางแผนครอบครัว: ทำหมันหญิง
 • บริการวางแผนครอบครัว: ทำหมันชาย
 • คัดกรองมะเร็งเต้านม
 • คัดกรองมะเร็งปากมดลูก pap smear